Bijdrage bestemmingsplan Van Bergenpark

Etten-Leur heeft behoefte aan meer woningen. Als VVD zijn wij daarom blij met dit plan waarbij toch een behoorlijk aantal woningen voor een variërende doelgroep gebouwd gaat worden. Maar naast de gebruikers zijn er meer belanghebbenden, zoals de omwonenden. Wij hebben de afgelopen periode dan ook benut om met hen in contact te komen over dit plan. De uitkomst daarvan is unaniem: géén doorgang naar hun wijk. Tijdens de raad luistert heb ik hierover al vragen gesteld. Het bouwbedrijf geeft aan een doorsteek prettig maar niet noodzakelijk te vinden en volgens de ambtenaren is er ook geen noodzaak. Dan is de conclusie voor ons duidelijk: géén doorsteek. Dat is voor ons dus een voorwaarde om akkoord te kunnen gaan met het plan.

 

Door de omwonenden werd verder aangegeven dat zij zich zorgen maken om de waterafvoer en mogelijke problemen die zouden kunnen ontstaan. Tijdens de raad luistert is door de ambtenaren al toegezegd dat met de aanleg van dit project geen wateroverlast mag ontstaan. Als in de toekomst blijkt dat als gevolg van dit project er wel wateroverlast ontstaat zal dit worden opgelost. Deze toezegging zouden we graag nog even van de wethouder terug horen. 

 

Ook willen we van de gelegenheid gebruik maken om toch even aandacht te vragen voor een aantal punten. Zo is de verkeersafwikkeling rondom de spoorlijn nu bij tijd en wijlen al dramatisch te noemen. Met dit project zou die druk alleen maar toe kunnen nemen. Wij vragen hiervoor dan ook weer aandacht. Zo is in het verleden al eens aangegeven dat het stoplicht bij de spoorlijn afgestemd zou worden op de slagbomen. Dat is nog steeds niet het geval en zou technisch wel mogelijk zijn is al eerder aangegeven. Wij verzoeken dit alsnog op te pakken. Maar meer algemeen vragen wij nogmaals de aandacht voor de verkeerssituatie. We zien de fietsers structureel tegen het verkeer in rijden aan de westkant van de overgang. Daar ligt een behoefte en die kan gefaciliteerd worden. Wij verwachten ook dat met dit plan de verkeerdruk op het Lichttorenhoofd toe zal nemen, zoals door een inspreker bij de raad luistert ook is aangegeven. De afgelopen periode zijn daar verkeerstellingen geweest, met de extra bewegingen die nu gaan ontstaan wordt het zaak daar ook mee aan de slag te gaan.

 

Tot slot willen wij aandacht vragen voor het huisvesten van potentiéle leerlingen in deze wijk. Met een norm van 0,5 kind per huishouden kom je bij 220 woningen uit op 110 leerlingen. Gelet op het feit dat de scholen in de nabije omgeving al uitpuilen is het goed om daar nu al rekening mee te houden in het integrale huisvestingsplan.


Edgar de Jager


Foto: pixabay