Spoortunnel

Omdat er al jarenlang een verkeersprobleem is op Etten-Leur Noord en wij daar graag een oplossing voor zien hebben wij het positieve resultaat van exploitatieopzet van De Streek aangegrepen om een suggestie te doen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan een spoortunnel zoals wij ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Dat deden wij met onderstaande bijdrage in een amendement.

“Omdat er een positief resultaat is willen wij als VVD samen met in ieder geval D66 een amendement indienen voor het reserveren van de helft van dit resultaat. Al jarenlang vragen wij om een oplossing voor de verkeersproblematiek op Etten-Leur Noord en denken daarbij aan een tunnel. In de eerdere discussies die wij hierover voerden, zoals in 2009, kwam steevast naar voren dat dat niet mogelijk was omdat we de middelen niet hadden. De financiële situatie van onze gemeente is sindsdien niet bepaald verbeterd. Net als thuis zal je moeten gaan sparen als je iets aan wil schaffen waar je de middelen niet voor hebt. Als wij nu niet gaan sparen dan hebben we in een toekomstige situatie nog steeds geen eigen middelen. Als we er in slagen andere partijen mee te laten betalen zoals provincie en wellicht prorail dan zullen we ook eigen middelen in moeten brengen. Dit weekend lazen we nog een artikel in BN de stem waarin onze inwoners gevraagd werden naar de grootste knelpunten in het verkeer in Etten-Leur. Daarbij kwam de spoorwegovergang bij het Lichttorenhoofd als grootste frustratie naar boven. Voorzitter, het gaat hier niet alleen om de irritatie van mensen die op verschillende plekken meerdere malen per dag in de rij staan, het gaat ook om veiligheid, het gaat ook om de ronkende motoren tijdens het wachten en de uitstoot die dat met zich meebrengt en uiteindelijk ook de overlast voor omwonenden zoals bijvoorbeeld in het Lichtorenhoofd, maar ook het Schoonhout. Wij willen dus bij dit voorstel een amendement indienen om geld te gaan reserveren voor een oplossing in de vorm van een spoortunnel, of als dat niet mogelijk blijkt, een andere infrastructurele oplossing. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de andere partijen.”

Door andere partijen en de wethouder werd aangegeven dat geld lenen momenteel goedkoop is en dat “sparen” (reserveren) niet nodig is. Jammer, wij zijn zelf voorstander van eigen vermogen bij een dergelijke uitgave. Dit amendement heeft het nu niet gehaald maar wij blijven ons hard maken voor een infrastructurele oplossing om de “ellende” die veel inwoners en weggebruikers in Etten-Leur dagelijks ervaren aan te pakken.