Landbouw en landelijk gebied

Etten-Leur is vanuit het verleden een agrarische gemeente en dit verdient de nodige aandacht.

Etten-Leur is vanuit het verleden een agrarische

gemeente en dit verdient de nodige aandacht. We

hebben een dynamische, innovatieve agrarische

sector. Op allerlei gebieden, glastuinbouw, tuinbouw,

akkerbouw, veehouderijen zijn onze ondernemers

in deze sector belangrijk voor onze plaatselijke

en landelijke economie. De agrarische sector

verdient kansen en mogelijkheden om een goed

ondernemersklimaat te hebben en te houden. De

gemeente dient hierin te faciliteren en geen onnodige

regels op te leggen. Vanuit Europa, het Rijk en

Provincie zijn er regels opgesteld en wetten voorgeschreven,

de gemeente moet daar niet onnodig

extra regels aan toevoegen. Regels die niet zijn te

handhaven en belemmerend werken: schrappen!

De VVD wil geen nieuwe ontwikkelingen voor

‘nieuwe’ natuur. De Ecologische structuur kan

worden afgemaakt, maar daarna wil de VVD geen

goede agrarische gronden meer opofferen. Mocht

door uitbreidingen verplicht natuurcompensatie

plaatsvinden, dan kan dit ook gerealiseerd worden

in andere gemeentes. Het onderhouden van natuur

kost nu eenmaal geld, agrarische gronden zijn

goed voor de werkgelegenheid en de lokale economie.

De agrarische sector onderhoudt het buitengebied

door te ondernemen. Dit levert geld op,

dus een win-winsituatie!

De VVD is voorstander van de toepassing van moderne

technieken die de efficiency en kwaliteit van

de agrarische activiteiten bevorderen. De ondernemers

die daartoe bereid zijn verdienen alle steun

bij het verlenen van de benodigde vergunningen.

Een goed verzorgd buitengebied is aantrekkelijk

voor de agrariër maar ook voor onze inwoners

wanneer zij recreëren in dit buitengebied.

De VVD is voorstander van uitbreiding van mogelijkheden

voor agrariërs door voorzieningen te

creëren op toeristisch en recreatief terrein, maar

ook voor bijvoorbeeld initiatieven voor zorgboerderijen.

Wij gaan onnodige beperkingen tegen en

willen voldoende ruimte voor bedrijfsbebouwing

en/of functiewijzigingen van gebouwen.

Het buitengebied dient aantrekkelijk te zijn en

te blijven om hier te recreëren en te verblijven.