Openbare ruimte

Vooral veiligheid in de openbare ruimte vinden wij een belangrijk punt van aandacht!

Beheren op niveau

 

De gemeente gebruikt voor het onderhoud van het openbaar gebied een methode die Beheren op Niveau wordt genoemd. Deze methode werkt al jaren prima en het openbaar gebied ligt er over het algemeen prima bij in Etten-Leur. Wel is gebleken dat het onderhoud op het huidige niveau voor de lange termijn niet houdbaar is. Financieel vraagt het meer geld dan er voor wordt gereserveerd. De VVD is er geen voorstander van om meer geld uit te trekken voor het beheer van het openbaar gebied. Wat ons betreft kan er worden gekeken waar op het onderhoud kan worden bezuinigd, bijvoorbeeld door slimmere technieken, en moet er ruimte worden gegeven aan eigen initiatief van inwoners om het openbaar gebied te onderhouden. Daarnaast kan er wat de VVD betreft serieus werk worden gemaakt van het adopteren van rotondes door bedrijven. Bedrijven onderhouden dan het groen op deze rotondes en mogen in ruil daarvoor hier adverteren.

 

Verder pleit de VVD voor een quick scan waarbij in het onderhoudsprogramma prioriteit wordt gegeven aan die plaatsen die overlast veroorzaken.

 

Stadspark Etten-Leur

 De gemeente Etten-Leur heeft op dit moment geen echt stadspark in het centrum wat uitnodigt voor gebruik van evenementen en festiviteiten in de zomer. De VVD ziet graag dat er een stadspark komt in Etten-Leur waar evenementen kunnen worden georganiseerd en dat onze inwoners uitnodigt om te ontspannen in een groene omgeving. Dit levert een positieve bijdrage aan de lokale economie (tijdens evenementen) en het leefklimaat. Dit kan een al bestaand park zijn wat aantrekkelijker wordt gemaakt. De VVD staat ook open voor de aanleg van een nieuw park wat hiervoor kan worden gebruikt. We zien graag dat het park vanuit het centrum lopend bereikbaar is.

  

Wijkgebouwen


Onze inwoners verdienen goede voorzieningen. Wijkgebouwen horen hierbij. Ze bieden een plek waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Voor deze activiteiten zijn vrijwilligers nodig en er zijn steeds minder vrijwilligers. Daarom wil de VVD nog meer stimuleren dat wijkbewoners met een bijstandsuitkering, binnen hun mogelijkheden, twee dagen per week vrijwilligerswerk kunnen doen. Hierdoor kunnen er meer activiteiten in de wijk plaatsvinden. Daarnaast doen de vrijwilligers nieuwe contacten op die hen kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe uitdaging. Belangrijk hierbij is dat de gemeente hier de ruimte voor biedt en geen bureaucratische regels opwerpt.

 

Omgevingsvisie

 

In 2021 komt er een nieuwe wet, de Omgevingswet. Bestemmingsplannen worden hiermee afgeschaft. Doelen van deze wet zijn: minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en groter vertrouwen tussen overheden, bewoners en ondernemers. Het uitgangspunt “Ja, mits”, in plaats van “nee, tenzij” past helemaal bij de VVD. Door regels en wetten te vereenvoudigen wordt het makkelijker om bijvoorbeeld woningbouw op een verouderd bedrijventerrein mogelijk te maken. Ook hoeven bedrijven minder onderzoek te doen om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project. Dit betekent minder kosten wat we als VVD toejuichen.

 

Als Gemeente krijgen we meer ruimte om de omgeving goed in te richten. Hiervoor wordt een omgevingsvisie opgesteld waarmee we flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen. De VVD vindt het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie, bijvoorbeeld door het instellen van een klantenpanel.

 

Als VVD willen we bij het opstellen van de omgevingsvisie zoveel mogelijk lokale regels integreren in het gemeentelijke Omgevingsplan. De VVD is er voorstander van om zoveel mogelijk verplichtingen die nu nog met een vergunning worden verleend, worden vervangen door algemene voorschriften en meldingen. We willen dus zoveel mogelijk vergunningen schrappen!

 

Aanleg glasvezel in Etten-Leur


Snel internet is van belang voor iedereen. Zowel jongeren, ouderen en bedrijven hebben hier profijt van. Zo helpt snel internet ouderen om langer thuis te wonen met behoud van hoogwaardige zorg en voor bedrijven om snel zaken te kunnen doen wat bijdraagt aan de lokale economie. Daarom wil de VVD dat alle huishoudens van Etten-Leur toegang hebben tot snel internet via glasvezel. Zowel in de kernen, het buitengebied als op bedrijventerreinen. Daarom wil de VVD voorwaarden scheppen waarmee marktpartijen worden verleid om dit netwerk in Etten-Leur aan te leggen. De VVD vindt dat de gemeente geen extra voorwaarden op mag leggen die verhindert dat marktpartijen dit netwerk aan willen leggen. Om de leefbaarheid van Etten-Leur ook in de toekomst vast te houden is dit essentieel.