Welzijn en zorg

 De VVD ziet in Etten-Leur de bereidheid van onze inwoners om zich als vrijwilligers in te zetten. Deze bereidheid wordt helaas nog maar beperkt ingevuld. Dit komt o.a. door demotivatie zoals reeds eerdergenoemd bij het hoofdstuk Evenementenbeleid in dit verkiezingsprogramma. De VVD ziet dan ook een belangrijke taak voor de gemeente om de potentiele vrijwilligers te stimuleren om hun bereidheid invulling te geven. Dit kan door het beschikbaar stellen van kennis, middelen, opleiding en faciliteiten. Hiermede wordt dan invulling gegeven aan de veel genoemde overheidsparticipatie. Mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen, kunnen zeker ook worden ingezet als vrijwilliger. Wij denken hierbij aan langdurig werklozen, gehandicapten en migranten (statushouders). Met de juiste voorlichting en faciliteiten kunnen dezen worden geënthousiasmeerd om vrijwilligerswerk te verrichten zonder dat zij rechten verliezen. Spontaniteit en enthousiasme zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Bureaucratische regels zijn de dooddoeners. De VVD is voorstander van de vrijwilligersvergoeding (max. 1.500 euro per jaar) met behoud van uitkering.

Alle inwoners in Etten-Leur moeten wij zoveel mogelijk de vrijheid geven om hun eigen leven zinvol in te vullen. Mensen willen en kunnen veel meer dan wij denken. Ouderen, jongeren, immigranten en hen die wij een stempel vanuit het sociaal domein hebben gegeven  kunnen vaak nog prima in onze gemeente meedoen. Dan moeten wij hen niet in de weg staan met onmogelijke regels en juist de mogelijkheden aanreiken, om deze vrijheid om een zinvol leven te leiden in te vullen.

Etten-Leur vergrijst in snel tempo. In 2016 was in onze gemeente al ruim 40 % van onze inwoners ouder dan 55 jaar. Naar de toekomst toe zal de bevolking voor meer dan de helft uit senioren bestaan. De ouderen bestaan voor een deel uit een nog erg actieve groep en een deel uit ouderen met een zorgbehoefte. Dit vraagt om adequaat beleid met extra zorg voor ouderen op diverse terreinen en aandacht voor de ouderen die nog sprankelen van energie. Voldoende reden voor de Etten-Leurse VVD een speciale paragraaf te wijden aan deze steeds groter wordende groep inwoners.

2/3 van de werkzoekenden zijn boven de 55 jaar. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Vaak leidt dit tot financiële problemen en een sociaal isolement. Re-integratie gaat voor deze groep werklozen vaak moeizaam. Binnen het gemeentelijk beleid vraagt de VVD speciale aandacht voor deze groep. In gesprekken tussen Gemeente en de Industriële Kring Etten-Leur (IKE) en het MKB moet worden gewezen op deze vaak zeer ervaren en vakbekwame werknemers. Ook bij nieuw vestiging kunnen bedrijven gewezen worden op deze groep werklozen. Indien de arbeidsmarkt niet langer haalbaar is dan biedt vrijwilligerswerk nog enig soulaas. Indien de werkloosheidssituatie, door teruggang in inkomen en toename van kosten (bijvoorbeeld huur of medische kosten) leidt tot financiële problemen, dan dient de gemeentelijke overheid ervoor te zorgen dat ouderen de weg naar zorg en begeleiding weten te vinden.

De kwaliteit van zorg en verpleeghuizen varieert in Nederland enorm. Van uitstekend tot bedroevend. De controle op de kwaliteit ligt ook bij de Gemeente. Gezien de groei van de groep ouderen en mogelijke consequenties voor zorgaanbieders is een goede controle op de kwaliteit meer dan ooit noodzakelijk. Ook moet er voldoende capaciteit zijn. De VVD dringt daarop aan.

In het streven om ouderen langer zelfstandig te laten wonen is mantelzorg erg belangrijk geworden. Niet alleen de ontvangers van mantelzorg maar ook de aanbieders van mantelzorg verdienen aandacht. De VVD begrijpt dat mantelzorgers soms de behoefte hebben om er even tussenuit te kunnen. Ook kan de zorgbehoevende tijdelijk door een ander worden verzorgd zodat de mantelzorger even wordt ontzorgd. Op deze manier houden mantelzorgers het langer vol.

Wat doet een zorgbieder? Wat gebeurt als de zorgbieder vastloopt? Wanneer is ondersteuning nodig? Hier past voor de VVD adequaat gemeentelijk beleid. Voor werknemers die mantelzorg verlenen is enige flexibiliteit op het werk soms nodig. Veel bedrijven staan hier sympathiek tegenover. Een dankbaar onderwerp om in overleg van de Gemeente met het bedrijfsleven mee te nemen.

Het aantal dementerenden zal naar verwachting de komende decennia aanzienlijk toenemen. We worden allen ouder en dat heeft ook zijn weerslag op mensen die geconfronteerd worden met dementie. In 2013 sloot de Gemeente een convenant met de Provincie om te komen tot een dementie vriendelijk gemeente. De eerste stappen zijn gezet maar wil Etten-Leur echt een dementie vriendelijke gemeente zijn dan moet er nog veel gebeuren. Volgens de VVD moet je daarbij denken aan scholing van medewerkers van de Gemeente en verzorgers bij dementerenden. Ook andere inwoners, verenigingen moeten weten dat er mensen met dementie in onze gemeente wonen en hoe ze daar mee om moeten gaan. De VVD vindt het maken van een jaarprogramma dementie, met daarin opgenomen doelstellingen, een probaat middel om hier vooruitgang te boeken.

Om ouderen uit een situatie van sociaal isolement te halen is een goede controle op elkaar noodzakelijk zodat bekend is waar hulp gewenst is. Buurtbewoners, mantelzorg verleners maar ook buurtpreventisten, wijkagenten en BOA’s kunnen situaties melden van eenzame ouderen. Duidelijk moet wel zijn hoe en waar deze meldingen gedaan kunnen worden.

Het aantal plaatsen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten moet toenemen maar neemt juist door sluiting en verkoop van gemeentelijke gebouwen af. Een mogelijkheid voor toename is het openstellen overdag van sportkantines als ontmoetingsplaats.

Ouderen hebben zowel in Etten als op de Leur goede ontmoetingsplaatsen met De Linde en Turfschip. Wel vindt de VVD dat de gemeente ouderen gelijk moet behandelen. Dat betekent dat de ouderen op Leur op dezelfde manier moeten worden gefaciliteerd door de gemeente als in Etten.

Ouderen zijn vaak slachtoffer van criminelen. Permanent aandacht geven via voorlichting is en blijft noodzakelijk. Babbeltrucs en pogingen om in huis te komen zijn zaken waar ouderen vaak de dupe van worden. Gemeente en politie hebben hierin een belangrijke taak. Zichtbare aanwezigheid van de wijkagent, BOA’s en buurtpreventie verhogen het gevoel van veiligheid.

Ouderen die voor hun mobiliteit zijn aangewezen op een rollator ondervinden vaak hinder van slecht onderhouden stoepen, het ontbreken van afritjes en obstakels op voetpaden. De

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is een gegeven. Dat betekent dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft richting de jongeren. Temeer om dat sinds 2015 de regie over de jeugdzorg bij de gemeente is komen te liggen. Daarom is het belangrijk dat we onze jongeren de kansen bieden om iets van hun leven te maken.