Verkeer

 Met het nieuwe parkeerbeleid is een stap in de goede richting gemaakt. Maar met alleen een verruiming van het vergunninghoudersgebied en het gratis maken van de eerste bewonersvergunning is Etten-Leur er nog niet. Het blijft belangrijk om te zorgen voor voldoende openbare parkeerruimte. De VVD vindt niet dat parkeerplaatsen die van particulieren zijn mee mogen tellen in de parkeernormen. De VVD wil u niet straffen voor het parkeren op eigen terrein. Deze zijn immers niet openbaar.

 

Het autogebruik in Nederland en Etten-Leur neemt al jarenlang toe en de verwachting is dat dit niet minder wordt. Daarom is zorgen voor voldoende en goede parkeergelegenheid belangrijk. De gemeente heeft hier een belangrijke rol in. Bij het maken van herinrichtingsplannen zoals het Van Bergenplein moet goed worden gekeken naar de parkeercapaciteit op korte afstand. Want voldoende parkeervoorzieningen zijn nodig voor onze lokale economie.

 

De parkeernorm voor nieuwbouwwijken moet omhoog maar ook bestaande wijken moeten voldoende parkeerruimte hebben. Initiatieven en suggesties van inwoners om dit te realiseren juicht de VVD van harte toe!

 

De parkeertarieven van zowel het onder- als bovengronds parkeren mag niet als melkkoe worden gebruikt.

 

De VVD pleit ook voor het tegengaan van overbodige en milieuonvriendelijke verkeersdrempels. Automobilisten moeten niet onnodig worden gepest. Hier moet naar andere, veilige oplossingen worden gezocht.                                            

 

Een goede infrastructuur is van levensbelang voor het woongenot en de gemeentelijke economie. Woonwijken moeten verkeersveilig zijn met langzaam rijdend verkeer. Wel is de gemeente doorgeschoten met de aanleg van verkeersdrempels. Deze worden door bewoners als overbodig en irritant ervaren. Bovendien zijn drempels slecht voor het mileu!

 

Op veilige, doorgaande wegen moet 50 kilometer per uur kunnen worden gereden.

 

De VVD wil dat ook de nieuwe woongebieden in Etten-Leur Noord een snelle verbinding hebben met de A58. Daarom willen we dat er een rondweg met spoorwegtunnel wordt aangelegd aan de oostkant van Etten-Leur van Schoenmakershoek naar het Trivium om de verbinding tussen noord en zuid snel en veilig te maken. De VVD heeft dit al meerdere keren op de agenda gezet en blijft zich hier hard voor maken. Dit komt de doorstroming van het verkeer en de veiligheid in heel Etten-Leur ten goede.

 

Openbaar Vervoer


Het openbaar vervoer moet worden afgestemd op de behoefte van mensen. Daarbij moet aandacht zijn voor de wensen van onze inwoners. Als we mensen langer thuis willen laten wonen moeten voorzieningen zoals het Openbaar Vervoer goed zijn geregeld. Op dit moment is er in delen van Etten-Leur geen passend openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten. De VVD wil dat in alle delen van de gemeente het openbaar vervoer voor alle inwoners geregeld is. Vervoer over het spoor is voor Etten-Leur ook belangrijk. We hebben een goede spoorverbinding. Wel is het belangrijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door Etten-Leur wordt beperkt. De VVD is hier voorstander van. Om dit voor elkaar te krijgen is een actieve regionale aanpak en stevige lobby nodig bij provincie en het Rijk.